Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden Proud to be Stout

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Proud to be Stout, alsmede op alle overeenkomsten tussen Proud to be Stout en opdrachtgevers/klanten en op elk gebruik van de website Proudtobestout.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk/digitaal zijn bevestigd door Proud to be Stout. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Proud to be Stout schriftelijk/digitaal zijn aanvaard.

Artikel 2. Aard van de dienstverlening
Proud to be Stout biedt inspiratie, bewustwording en fun via workshops, lezingen, homeparty’s, events, PTBSnetwerk en overige diensten in het ruimste zin van het woord, voor particulieren, bedrijven als wel organisaties. De cliënt/participant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Proud to be Stout kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven, omdat de verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt/participant. Ook bied Proud to be Stout artikelen aan in de webshop en diensten als consulten en andere online diensten kunnen via de webshop worden afgerekend. 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Proud to be Stout zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Proud to be Stout en de opdrachtgever en/of cliënt/participant komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en/of digitaal anders overeengekomen.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
De opdrachtgever en cliënt hebben het recht de opdracht te annuleren per schrijven of telefoon.
Voor annulering van (deelname aan) workshops, lezingen, e-cursussen, events, PTBSnetwerk e.d. geldt:
binnen twee maanden voor aanvang is € 15,- verschuldigd aan administratiekosten,
tot 4 weken voor aanvang is 50% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
tot 1 week voor aanvang is 75% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
korter dan 1 week voor aanvang is het volledige (deelname)bedrag verschuldigd.
Annuleren van een coachafspraak of consult kan tot 24 uur voor de afspraak en dient door Proud to be Stout te worden bevestigd, de afspraak wordt dan verzet. Wanneer de cliënt niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijs en betaling
Alle prijzen die worden aangeboden zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. Ook eventuele reiskostenvergoeding worden apart vermeld naast de prijs van dienst. Proud to be Stout brengt de door de opdrachtgever en cliënt verschuldigde (deelname)bedrag in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen of anders afgesproken.  Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 31e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de cliënt/participant.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding
Proud to be Stout heeft het recht deelname van de opdrachtgever of cliënt/participant dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever of cliënt/participant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7. Trainers en coaches
Proud to be Stout is vrij in de keus welke trainer(s) of coach(es) worden ingezet.

Artikel 8. Informatieverstrekking
Opdrachtgever en cliënt/participant van Proud to be Stout dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf aan de Proud to be Stout te verstrekken. Proud to be Stout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Proud to be Stout is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door opdrachtgever en/of cliënt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Proud to be Stout stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, zowel tijdens de dienstverlening van Proud to be Stout (zie artikel 2) als schade buiten op het terrein, is voor uw eigen risico dit geldt voor uzelf en voor uw eigendommen. De activiteiten van Proud to be Stout zijn geen vervanging van een psychologisch consult en/of therapie.

Artikel 10. Overmacht
Indien een workshop of andere dienst van Proud to be Stout door overmacht van Proud to be Stout niet door kan gaan, zal de Proud to be Stout trachten een nieuwe datum en tijd voorstellen, vervanger zoeken of in het uiterste geval (deelname)bedrage terugbetalen.

Artikel 11. Copyright
Op al het materiaal en teksten dat de Proud to be Stout verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Proud to be Stout.

Artikel 12: Vertrouwelijk
Proud to be Stout behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

Artikel 13. Klachten
Wanneer de opdrachtgever en/of cliënt/participant niet tevreden is over een door Proud to be Stout geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Proud to be Stout te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.